Inner Banner

صنایع روشنایی و الکترونیک

صنایع روشنایی و الکترونیک

امتیاز دهید :

با افزایش تقاضای معماری و زیبایی بیشتر از گروه های روشنایی تولید خطی ، نیاز به پروفیل های آلومینیوم در صنعت روشنایی در حال افزایش است.

علاوه بر تولید محصولات زیباتر، قابلیت های تولید سریع ، گرمایش الکترونیکی ، که بزرگترین مشکل گروه های روشنایی است ، با طراحی محصول خنک کننده فرم های آلومینیوم به حداقل سطح کاهش یافته است. به این ترتیب هم محصولات روشنایی مدرن تر و بهینه تر قابل تولید میباشد .