Inner Banner

سیستم های زیرساخت

سیستم های زیرساخت

امتیاز دهید :

بخش زیربنایی به ویژه در ساخت محصولات با قابلیت اتساع شوندگی ترجیح داده می شود. شکافهای ساختمانی ناشی از مقررات زلزله در برابر حرکات ساختمان با محصولات اتساع آلومینیوم پوشانده میشود. فرم های آلومینیومی این فضاها با توجه به محل استفاده متفاوت است. به این ترتیب می توان از محصولات اتساع آلومینیومی که مقاومتهای  متغیری دارند را در معابر ماشین های معمولی  تا معابر وسایل نقلیه سنگین استفاده کرد.